Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) ogólnoświatowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ogólnoświatowy, o światowym zasięgu, obejmujący cały świat

Nowoczesny słownik angielsko-polski

światowe

światowa

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

dotyczący całego świata

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj ogólnoświatowy

Wordnet angielsko-polski


1. (involving the entire earth
not limited or provincial in scope
"global war"
"global monetary policy"
"neither national nor continental but planetary"
"a world crisis"
"of worldwide significance")
światowy, globalny, ogólnoświatowy, wszechświatowy, globowy
synonim: global
synonim: planetary
synonim: world (a)
synonim: world-wide

2. (of worldwide scope or applicability
"an issue of cosmopolitan import"
"the shrewdest political and ecumenical comment of our time"- Christopher Morley
"universal experience")
globalny: : synonim: cosmopolitan
synonim: ecumenical
synonim: oecumenical
synonim: general
synonim: universal
synonim: world-wide

Słownik internautów

światowy, na światową skalę, na całym świecie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. światowy
ogólnoświatowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

światowy

Słownik środowiska angielsko-polski

globalny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This could theoretically continue worldwide, but also within the European Union.
Teoretycznie mogłoby to trwać na całym świecie, ale również w Unii Europejskiej.

statmt.org

Financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide (
Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (

statmt.org

900 million people worldwide are chronically hungry due to extreme poverty.
900 milionów ludzi na świecie notorycznie cierpi głód z powodu skrajnego ubóstwa.

statmt.org

It has already been mentioned that 40% of people worldwide travel to Europe.
Wspomniano już, że 40 % turystów podróżujących na świecie trafia do Europy.

statmt.org

Iran is one of the three countries worldwide with the highest number of executions.
Iran jest jednym z trzech krajów na świecie z największą liczbą egzekucji.

statmt.org

Only 4% of energy worldwide is nuclear at the moment.
Obecnie tylko 4% energii na świecie pochodzi ze źródeł jądrowych.

This would result in nearly 1.5 billion working poor worldwide.
Oznaczałoby to liczbę prawie 1,5 miliarda biednych pracujących w skali całego świata.

The Union must also play a more powerful role in worldwide efforts for human rights.
Unia musi także mieć silniejszą rolę w dziedzinie wysiłków na rzecz poszanowania praw człowieka na całym świecie.

I am happy to say to you that Europe is really leading this issue worldwide.
Z zadowoleniem stwierdzam, że Europa jest rzeczywistym światowym liderem, jeśli chodzi o to zagadnienie.

I'll take those records and tomorrow this time will be worldwide.
Wezmę to nagranie i jutro o tej porze obejrzy je cały świat

Worldwide listeners, the moment we have all been waiting for.
Słuchacze na całym świecie, nadszedł moment, na który wszyscy czekaliśmy.

We can use it to back up our arguments worldwide.
Możemy to wykorzystać na poparcie naszych argumentów wszędzie na świecie.

But if this gets out, it will cause worldwide panic!
Ale jeżeli się to nie uda, wywoła to ogólnoświatową panikę!

In all he talked about Syria and people came to see him worldwide.
A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego...

Europe has moved into second place worldwide where imports are concerned.
Europa jest drugim co do wielkości importerem na świecie.

For various reasons, we are seeing price increases, not only in Europe but worldwide.
Obserwujemy wzrost cen, z różnych powodów, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Today, the challenge is to turn implementation into reality, worldwide.
Dzisiaj wyzwanie polega na przekształceniu wdrażania w rzeczywistość, na całym świecie.

The worldwide economic crisis we experience today is not only a burden upon us but also an opportunity.
Kryzys gospodarczy, którego doświadczamy dzisiaj na całym świecie, jest dla nas nie tylko obciążeniem, ale również szansą.

Companies in the Union hold the biggest investment stocks worldwide.
Firmy w Unii są posiadaczami największych inwestycji kapitałowych na świecie.

We are talking about more than 400 nuclear reactors worldwide.
Mówimy o ponad 400 reaktorach jądrowych na całym świecie.

This will increase the problems in these countries and make worldwide inequality worse.
Taki proceder nasili problemy tych krajów i pogorszy brak równowagi na świecie.

It has already been mentioned that 40% of people worldwide travel to Europe.
Wspomniano już, że 40 % turystów podróżujących na świecie trafia do Europy.

Today this means we have to deal with worldwide supply chains.
Dziś oznacza to, że mamy do czynienia z ogólnoświatowymi łańcuchami dostaw.

We all know that there is a heated debate worldwide about the food/energy security issue at present.
Wszyscy jesteśmy świadkami zaciętej, ogólnoświatowej debaty na temat bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa energetycznego.

In a worldwide crisis, Europe will need to find the strength within itself to bring the economy up to the required standard once more.
W okresie ogólnoświatowego kryzysu Europa będzie musiała znaleźć w sobie siłę, by przywrócić gospodarkę do wymaganych standardów.

At present, 43 countries worldwide still retain the death penalty.
Obecnie karę śmierci utrzymują 43 kraje na całym świecie.

It was that the markets must be opened to large companies operating worldwide.
Dotyczył on kwestii konieczności otwarcia rynku na duże spółki prowadzące działalność na całym świecie.

In the most recent years, awareness has increased enormously worldwide.
W ostatnich latach na całym świecie niezwykle wzrosła świadomość.

The stockpiles were so high that they would last worldwide for two years.
Zapasy są tak duże, że wystarczą dla całego świata na dwa lata.

The goal is to make a difference worldwide with technical innovations.
Celem jest dokonanie zmiany w skali światowej za pomocą innowacji technologicznych.

Cancer is one of the biggest health challenges we are facing worldwide.
Nowotwory stanowią jedno z najpoważniejszych wyzwań w zakresie zdrowia, przed jakimi stoją obywatele na całym świecie.

At the same time, increased awareness is being exploited worldwide.
Jednocześnie, na całym świecie wykorzystuje się zwiększoną świadomość.

For the first time since the 1970s, we have been facing an acute worldwide food crisis.
Po raz pierwszy od lat 70. ubiegłego wieku mieliśmy do czynienia z dotkliwym światowym kryzysem żywnościowym.

We must not close the doors to the few migrants worldwide that take the road to Europe.
Nie wolno nam zamykać drzwi przed tymi nielicznymi imigrantami na całym świecie, których droga prowadzi do Europy.

We already have the world's most open economy, but we need worldwide market access.
Już dziś mamy najbardziej otwartą gospodarkę na świecie, potrzebujemy jednak dostępu do światowego rynku.

We have resolved to take the lead worldwide in the fight against global warming.
Postanowiliśmy objąć światowe przywództwo w walce z globalnym ociepleniem.

In addition, it is responsible for nearly 20% of carbon emissions worldwide.
Ponadto odpowiada za niemal 20% światowej emisji węgla.

The worldwide financial crisis has reached my little bank.
Ogólnoświatowy kryzys finansowy dopadł mój mały bank.

Things look very bad for respect for human rights in many countries worldwide.
W wielu krajach na całym świecie sytuacja w zakresie poszanowania praw człowieka wygląda bardzo źle.

This is my mission worldwide to sabotage power and wealth.
Moją misją jest sabotowanie potężnych i bogatych tego świata.

Worldwide Catholic will be united because of this attack.
Cały katolicki świat zjednoczy się przez ten atak.

I'm going direct to my audience, worldwide and live.
Nakieruję moją widownię. Na żywo na cały świat.

Competition should be looked at worldwide as well as inside the Union.
Konkurencję trzeba rozpatrywać globalnie oraz wewnątrz Unii.

They only need to look at the increasing number and frequency of natural disasters worldwide to see its impact.
Wystarczy, aby spojrzeli oni na rosnącą liczbę i częstotliwość klęsk żywiołowych na całym świecie, aby dostrzec jej wpływ.

Since August 2007 the financial markets worldwide suffered from a major confidence crisis.
Od sierpnia 2007 roku rynki finansowe na całym świecie borykają się z poważnym kryzysem zaufania.

His recent book, the god delusion, Has sold over one million copies worldwide.
Jego ostatnia książka Bóg urojony, sprzedała się w milionowym nakładzie.

As you know by now, it created worldwide panic.
Jak w tej chwili wiecie, wywołało to ogólnoświatową panikę.

By we, I mean young people, who communicate worldwide.
Mówiąc "my” mam na myśli młodych ludzi, którzy komunikują się z całym światem.

A worldwide review of nuclear plants would be best.
Najlepszym rozwiązaniem byłby ogólnoświatowy przegląd elektrowni jądrowych.

The Dutch business community is amongst the largest investors worldwide.
Holenderskie środowisko biznesowe jest jednym z największych inwestorów na świecie.

Unless you have an aversion To a worldwide audience hanging on your every word.
Chyba że ma pan awersję do ogólnoświatowej publiczności ważącej każde pana słowo.

This is because worldwide one person commits suicide every 30 seconds.
To dlatego że na całym świecie co trzydzieści sekund jedna osoba popełnia samobójstwo.

Gains from illegal activities are reinvested in legal ones worldwide.
Zyski z nielegalnych procederów są wpompowywane w legalne interesy na całym świecie.

The logic of this is so basic, but politicians worldwide are having difficulty seeing it.
Takie rozumowanie jest bardzo logiczne, ale politycy na całym świecie nie potrafią tego zrozumieć.

Issues posed by new technologies and their worldwide deployment are also examined.
Kwestie, jakie podnoszą nowe technologie i ich stosowanie na skalę światową także są badane.